Pomiar skuteczności wentylacji – co należy wiedzieć ?

25 listopada 2021

Pomiar skuteczności wentylacji – podstawa prawna.

Badanie skuteczności wentylacji wykonujemy w dwóch przypadkach. W pierwszym podczas przekazywania budynku do użytkowania, aby sprawdzić czy instalacja działa prawidłowo, czyli czy osiąga wartości projektowane. Drugi przypadek to okresowe badanie wydajności wentylacji w obiektach budowlanych. W zależności od budynku wykonujemy je raz lub dwa razy w roku dla budynków o powierzchni dachu powyżej 1000[m2] lub powierzchni zabudowy powyżej 2000[m2]. Wynika to wprost z art.62.ust. 1 „Prawa budowlanego”:

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m[2] oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m[2] osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli.

Metodologia pomiarów.

Do pomiarów przepływu powietrza wentylacyjnego mamy do dyspozycji kilka urządzeń. W zależności, który fragment instalacji badamy ,stosujemy dedykowane urządzenie do badania przepływu powietrza tej części instalacji. W praktyce oznacza to ,że anemometr stosujemy głównie do badania kratek wentylacyjnych i czerpni, szczególnie o dużej powierzchni. Do zaworów wentylacyjnych, kratek higro oraz kratek stałego wydatku należy stosować anemometr z kołnierzem pomiarowym. Jest to bardzo istotna kwestia ponieważ to najczęściej przy tych pomiarach firmy instalacyjne i serwisowe popełniają błąd wykonując pomiar samym anemometrem skrzydełkowym. Do pomiaru kratek wirowych, nawiewników szczelinowych itp. o dużych średnicach najlepiej sprawdza się balometr.

Dodatkowo możemy też mierzyć przepływ na fragmentach instalacji. Do tego typu pomiarów wykorzystujemy rurkę Pitota lub anemometry o średnicy około 14mm. Po nawierceniu otworu w kanale wentylacyjnym dokonujemy pomiaru, a następnie otwór szczelnie zaślepiamy ,aby nie powodować strat powietrza w instalacji.

Protokół i zalecenia

Każde tego typu pomiary kończą się protokołem z przeprowadzonego badania. Co w takim protokole powinno się znaleźć. Na początek podstawa prawna z przeprowadzonej kontroli. Jest nią najczęściej dokumentacja projektowa i przepisy prawa budowlanego, czasami rozszerzone o normy i ustalenia z inwestorem.

Drugim obowiązkowym elementem jest tabela wyników z pomiaru skuteczności wentylacji, zestawiona z wartościami projektowanymi oraz zaznaczoną odchyłką. Należy pamiętać , że wartości muszą mieścić się w ściśle określonych granicach nie tylko na pojedynczym punkcie, ale również na całej instalacji. Całość wyników należy koniecznie przeanalizować i wskazać zalecenia.

Zalecenia to zbiór niezbędnych prac koniecznych do wykonania w celu usunięcia niezgodności na instalacji. W zależności od ilości i wagi nieprawidłowości instalacja może zostać warunkowo dopuszczona do użytkowania. Podczas ,gdy usterki wpływają na pracę instalacji w sposób uniemożliwiający jej prawidłowe działanie, usterki usuwa się w trybie natychmiastowym.

Reasumując, pomiar skuteczności wentylacji jest oceną faktycznego stanu wentylacji. Należy mieć na uwadze, że jest to instalacja ,która z czasem ulega niemal zawsze rozregulowaniu. Przede wszystkim jest to wynikiem zmiany punktu pracy wentylatorów spowodowanej choćby przez zużycie części mechanicznych. Zdarza się również ingerencja osób trzecich jak również zwykłe awarie.

Chcesz wykonać pomiar skuteczności wentylacji? Skontaktuj się z nami.

Serwis wentylacji mechanicznej – jak prawidłowo wykonać ?

21 listopada 2021

Serwis wentylacji – od czego zacząć?

Serwis sytemu wentylacyjnego należy rozpocząć od zapoznania się z dokumentacją serwisowanej instalacji. Warto również zadać pytania dotyczące pracy instalacji. Nie raz użytkownik jest w stanie wskazać problemy ,niezauważalne w czasie serwisu. Wróćmy jednak do instalacji. Na początek należy określić jakie urządzenie jest sercem naszego układu i jaką instalację obsługuje. Jako motor napędowy układu może być wykorzystany wentylator lub centrala wentylacyjna. Typów instalacji mamy wiele, ale na początku zajmujemy się tylko punktami nawiewnymi i wywiewnymi.

Rozpoczęcie serwisu urządzeń i instalacji.

Kiedy określimy już informacje określone w powyższym akapicie rozpoczynamy od dokładnego sprawdzenia poprawności pracy naszego urządzenia. Sprawdza się tu właściwie wszystkie elementy ruchome, pasy klinowe, łożyska, wały etc. Następnie wymieniamy filtry, czyścimy łopatki wentylatorów, jak również samą centralę. Jeżeli mamy do czynienia z bardziej rozbudowanym układem musimy w kolejnym kroku zbadać poprawność pracy automatyki. Jeśli wszystko działa poprawnie dobrze jest przynajmniej wstępnie określić punkt pracy wentylatora w stosunku do nastawy na regulatorach (falownikach, potencjometrach itp.). Warto to zrobić ,żeby nie wykonywać dwa razy pomiaru, aczkolwiek nie jest to punkt konieczny, a czasem wręcz nie możliwy do określenia.

Przystępujemy do wykonywania pomiarów. W zależności od typu kratek, nawiewników czy zaworów do pomiaru skuteczności wentylacji używamy różne przyrządy pomiarowe takie jak anemometr skrzydełkowy, balometr, rurka pitota , jak również akcesoria dodatkowe np. kołnierze pomiarowe.

Jeśli wszystko dobrze poszło przechodzimy do wypisania protokołu. Co powinien zawierać protokół z pomiarów opisujemy w artykule o podstawie prawnej przeglądów wentylacyjnych.

Co zrobić ,gdy jednak coś nie działa?

W przypadku awarii urządzenia sprawa jest dość prosta należy ją usunąć. Co jednak w przypadku ,gdy wszystko działa poprawnie ,a pomiary nie wychodzą.

Na początek warto porównać sumę naszych wyników z kratek wywiewnych w stosunku do pomiaru na wyrzutni powietrza. Analogiczną czynność wykonujemy z instalacją czerpni i nawiewnikami. Jeśli wynik znacznie się różni tzn. kiedy wynik na wyrzutni jest większy od pomiarów wewnątrz rozważamy usterkę pod kątem nieszczelności instalacji. Ewentualnie należy się zastanowić czy metoda ,którą wykonaliśmy pomiar nie jest obarczona błędem np. wykonania pomiarów złym urządzeniem, nieskalibrowanym itd.

Jeśli jednak wyniki się pokrywają ,a powietrza jest za mało analizujemy wykonaną instalację pod kątem projektowym. Musimy jak najdokładniej zmierzyć opory instalacji wentylacji i porównać je z punktem pracy urządzenia mechanicznego ( wentylatora lub centrali wentylacyjnej.) Tu może okazać się, że urządzenie jest źle dobrane w stosunku do instalacji lub, że zmiany wykonawcze wpłynęły w sposób istotny na zaprojektowaną instalację. Pozostaje nam wtedy poprawa instalacji lub wymiana urządzenia na takie ,które obsłuży wykonaną instalację.

Co w przypadku ,gdy wciąż wszystko wygląda na działające prawidłowo, a jednak nie działa. Rozważamy wtedy ostatni scenariusz. Urządzenie nie spełnia parametrów deklarowanych przez producenta. Zdarza się to bardzo rzadko, a jeśli już to najczęściej w urządzeniach szytych na miarę i najczęściej tanich producentów.

Wnioski:

Reasumując serwis wentylacji nie jest zazwyczaj tak prosty jak mogłoby się wydawać. Firma wykonująca przegląd musi posiadać nie tylko wiedzę techniczną, ale również projektową. Dodatkowo musi być wyposażona we właściwy sprzęt pomiarowy, który na czas pomiarów winien posiadać certyfikat kalibracji urządzenia.

Chcesz wykonać serwis wentylacji ? Skontaktuj się z nami.

Powietrzna pompa ciepła – czy to się opłaca?

17 listopada 2021

Pompa ciepła – ile kosztuje?

Koszt wykonania instalacji wraz z dostawą urządzenia dla nowego budynku o powierzchni 150m2 to koszt około 40-45 tyś. brutto przy zastosowaniu urządzeń Mitsubishi Zubadan czy Daikin Altherma. Nie wątpliwie inwestycyjnie jest to kwota wyższa od ceny pieca kondensacyjnego, ale czy na pewno różnica jest aż tak wielka? Musimy pamiętać, że odpada nam cena przyłącza gazowego wraz z opłatami dla architekta. Likwidujemy również kominy wentylacyjne zarówno spalinowy jak i wentylacyjne dla pomieszczenia kotłowni. Pomieszczenie kotłowni przestaje być kotłownią, dzięki czemu zyskujemy suszarnie lub spiżarnie na ,którą wcześniej nie było miejsca. Koszt samego pieca gazowego kondensacyjnego wraz z kominem spalinowym i zbiornikiem C.W.U oraz pospinaniem tych instalacji to również koszt rzędu 20 tyś. zł. Po podliczeniu wszystkich kosztów inwestycyjnych związanych z gazem okazuje się ,że różnica inwestycyjna wynosi około 10tyś.

Przedstawione powyżej wyliczenie jest symulacją dla jednej z naszych inwestycji. Dla każdego obiektu warto wykonywać obliczenia i porównania cenowe.

Inwestycja w pompę ciepła – kiedy zwróci mi się nadpłata ?

Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie ,ze względu na różne typy inwestycji. Osobno rozpatrujemy nowe budynki, a osobno budynki istniejące lub takie do których otrzymano dofinansowanie.

W nowym budownictwie nadpłata może zwrócić się jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Dzięki rezygnacji z pomieszczenia kotłowni, możemy wybrać projekt mniejszego domu, który w wybudowaniu będzie tańszy od domu z kotłownią.

W przypadku budynków istniejących wymiana starego kopciucha na pompę ciepła to zazwyczaj zwrot w około 10 lat, w porównaniu do wymiany na piec gazowy. Pompa ciepła zwraca się szybciej jeżeli inwestor nie ma gazu w budynku i musi wykonać rozbudowę sieci.

Wymiana pieca gazowego na pompę ciepła – czy się opłaca?

Przy aktualnych stawkach za energię elektryczną i gaz ziemny mogę powiedzieć, że jest to inwestycja nie opłacalna. Chyba, że Inwestor zdecydował się na panele fotowoltaiczne. W takim przypadku stopa zwrotu może być dużo szybsza, ale jest to kolejny przypadek ,który należy rozpatrywać indywidualnie.

Zastanawiasz się nad montażem pompy ciepła, ale nie jesteś pewny czy w Twoim przypadku to się opłaca? Skontaktuj się z nami lub odwiedź salon sprzedaży na ul. Sikorki 14 w Krakowie.

Klimatyzacja Kraków

U nas kupisz pompę ciepła wraz z instalacją na kredyt lub leasing.

Powietrzna pompa ciepła – jak działa?

12 listopada 2021

Zasada działania urządzenia.

Każda pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, którego działanie oparte jest o właściwości termodynamiczne mieszanin gazów. Mieszaniny te znane wszystkim choćby z klimatyzatorów pełnią funkcję medium uczestniczącego w wymianie energii. Po sprężeniu mieszaniny gazowej (np. R410 lub R32) do ciśnień w których czynnik osiąga wysoką temperaturę, następuje proces tłoczenia w kierunku skraplacza. Gorący gaz trafia na wymiennik płytowy, w którym następuje przekazanie ciepła do wody. Dzięki tej wymianie ciepła otrzymujemy  ogrzane medium do C.O i C.W.U.

Następnie skroplona mieszanina zmierza w kierunku zaworu rozprężnego, a następnie parownika znajdującego się na zewnątrz. Widzimy więc całość działa na zasadzie odwróconego układu znanego z klimatyzacji z tą różnicą ,że ciepło nie jest odbierane przez przepływające powietrze, a wodę.

Jak pompa ciepła pobiera energię z powietrza?

W jaki sposób powietrzna pompa ciepła pobiera energię z powietrz skoro na polu jest – 10 st.C? Jest to pytanie ,które bardzo często pojawia się w śród klientów. Aby odpowiedzieć na nie musimy wyjaśnić sobie podstawowe właściwości termodynamiczne gazów i ich mieszanin. Na początek temperatura zera bezwzględnego ,czyli 0 K = 273,15 °C . Jest to temperatura ,w której powietrze jest pozbawione jakiejkolwiek energii. W każdej wyższej temperaturze powietrze posiada energię i może ją przekazać do układu pracującej pompy ciepła.

Następnie czynnik chłodniczy, czyli mieszaniny gazów. Gazy te posiadają szerokie zastosowanie w chłodnictwie. Do mieszanin chłodniczych należy choćby propan czy dwutlenek węgla, ale również czynniki najczęściej występujące w pompach ciepła – R410a i R32. Jeżeli ktoś pyta czy w takim razie pompa ciepła może działać na propan, odpowiedź brzmi – tak może. Zmierzając dalej, w dużym uproszczeniu gazy te osiągają różne temperatury w zależności od ciśnienia do jakiego zostaną sprężone. Oczywiście muszą tu zaistnieć dodatkowe okoliczności takie jak rozprężenie, odparowanie czy skroplenie, ale myślę ,że dla osoby która nie chce się zajmować chłodnictwem informacja ta jest w zupełności wystarczająca.

Powietrzna i gruntowa pompa ciepła – czym się różni?

Jednym słowem parownikiem. Tzn. odparowanie czynnika następuje w innych warunkach. Gruntowa pompa ciepła pracuje na tych samych zasadach co powietrzna pompa ciepła. Tak samo ma zawór rozprężny, sprężarkę, czynnik chłodniczy i skraplacz przekazujący ciepło do domu przez wymiennik płytowy. Z perspektywy układu chłodniczego różnica jest w sposobie odparowania czynnika, który w ziemi ma warunki poprawiające COP pompy. Należy zapytać czy wskaźnik SCOP jest na tyle wyższy , aby gruntowa pompa ciepła okazała się bardziej atrakcyjna po porównaniu stopy zwrotu obu urządzeń. W mojej ocenie nie, a w przypadku uszkodzenia sond pionowych czy poziomych jest dużo droższa w naprawie. Jest to jednak ocena subiektywna.

Planujesz montaż pompy ciepła ? Skontaktuj się z nami i zamów bezpłatną wycenę.

U nas kupisz pompę ciepła na kredyt i leasing.

Klimatyzator Daikin – japońska jakość i technologia.

07 listopada 2021

Daikin – Japończyk z tradycjami

Klimatyzatory firmy Daikin od lat charakteryzują się świetną jakością wykonania swoich produktów. Przez długi okres czasu cechowały się jednak surowością kształtów i prostotą wykonania. Wykazali się jednak również dużą innowacyjnością dla swoich produktów. Jako jedni z pierwszych wprowadzili na rynek urządzenia cechujące się nowoczesnym kształtem i funkcjami nie spotykanymi wcześniej na rynku branży klimatyzacji. Klimatyzacyjną rewolucję rozpoczęli od urządzeń Ururu Sarara i Emura z późniejszym facelifingiem. Niedawno do klimatyzatorów premium dołączyła seria Daikin Stylish z flagowym kolorem imitującym czarne drzewo ( air conditioner black wood ). Z półki średniej mamy do dyspozycji urządzenia Perfera i Komfora lub wersja budżetowa Sensira+.

Daikin – innowacyjny klimatyzator półki Premium

Klimatyzator Daikin – nowością w oczyszczaniu powietrza jest czterostopniowa filtracja. Po podstawowej filtracji powietrze przechodzi przez tytanowowo-apatytowy i srebrny filtr oraz filtr typu flash streamer.

Promienie UV kierowane na dwutlenek tytanu, uwalniają elektrony na powierzchni filtra tytanowo-apatytowego. Elektrony oddziałują z cząsteczkami wody w powietrzu, dzieląc je na rodniki hydroksylowe, które są wysoce reaktywnymi, krótkotrwałymi, nienaładowanymi jonami wodorotlenkowymi.

Efekt Coandy – umożliwia lepszy rozkład strugi powietrza dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych łopatek. Podczas chłodzenia powietrze jest kierowane ponad jednostkę wewnętrzną ,tak aby powietrze było nawiane przy samym suficie. W czasie grzania łopatki kierują powietrzę pionowo w dół, a następnie rozprowadzają je tuż nad linią podłogi.

Inteligentny czujnik cieplny – rozwiązanie dzielące pomieszczenie na matrycę 64 kwadratów. Tworzy to siatkę cieplną pomieszczenia, dzięki czemu urządzenie rozpoznaje strefy w które należy skierować strumień powietrza celem zrównoważenia temperatury.

Kontrola wilgotności – wykorzystanie do pracy czujnika wilgotności dzięki czemu urządzenie jest w stanie sterować pracą sprężarki ,aby utrzymywać w miarę stabilne warunki temperatury i wilgotności.

Planujesz montaż klimatyzacji? Skontaktuj się z nami i poproś o bezpłatną ofertę.

U nas klimatyzator kupisz na raty lub w leasing.

Klimatyzacja Mitsubishi – czy warta swojej ceny?

06 listopada 2021

Mitsubishi MSZ-LN

Na początku warto zaznaczyć ,że klimatyzacja Mitsubishi dzieli się na dwie grupy urządzeń : Mitsubishi Electric i Mitsubishi Heavy. W segmencie rezydencyjnym ,czyli w domowej niewątpliwie prym wiodą urządzenia z koncernu Mitsubishi Electric. Marka Mitsubishi Heavy wywodzi się z ciężkiego przemysłu produkującego min. okręty.

Historia marki Mitsubishi

Po krótce postaram się nakreślić historię marki, aby wszyscy mogli zrozumieć skąd bierze się najwyższa jakość klimatyzatorów.

Historia firmy rozpoczęła się 1870 roku, kiedy to Yataro Iwasaki założył pierwszą firmę Mitsubishi. Na początku było to przedsiębiorstwo zajmujące się żeglugą. Ze względu na rys historyczny Japonii, w tamtych czasach przedsiębiorstwo rozwijało się bardzo dynamicznie obejmując swą działalnością różne gałęzie przemysłu produkcyjnego i handlu. Po wielu przeciwnościach losu i bankructwie, firma na skutek interwencji rządowej wróciła na rodzimy rynek. Budowa potężnego gracza na rynku Japońskim zakończyła się 30 września 1946 roku, kiedy to podzielono firmę na 139 mniejszych podmiotów gospodarczych. Jak się później okazało firmy te jako autonomiczne rozwijały się dużo szybciej i lepiej, obejmując swoją działalnością właściwie wszystkie gałęzie przemysłu i handlu.

Mitsubishi produkowało właściwie wszystko od statków, przez wentylatory, telewizory i samochody, To tej marce zawdzięczamy min. pierwszy system GPS.

Na zakończenie rysu historycznego dodam tylko informację o logo spółki. Założyciel pan Yataro wybrał na znak identyfikację firmy trzy liście dęby z herbu Tosa i trzech diamentów z rodzinnego herbu. Połączenie tych symboli tworzyło pierwowzór aktualnej wersji logotypu marki.

Klimatyzacja Mitsubishi – rys historyczny marki

Na początku trzeba zaznaczyć ,że urządzenia koncernu Mitsubishi to urządzenia najwyższej jakości. Wynika to bezpośrednio z rysu historycznego marki. Mitsubishi ma tak duże doświadczenie we wszystkich gałęziach przemysłu, że może tworzyć produkty znacznie wyprzedzające konkurencję. Lepsza jakość wykonania silników, elektroniki ,czy choćby elementów plastikowych bezpośrednio wpłynęło na opinię o produkcie niemal bezawaryjnym. Mocna pozycja marki w segmencie komercyjnym nie znalazła jednak długo odzwierciedlenia w sprzedaży urządzeń domowych. Wiązało się to przede wszystkim z surowym wyglądem urządzeń.

Sytuacja ta zmieniła się jednak ,kiedy to koncern ME wypuścił pierwszą wersję urządzeń PREMIUM MSZ-EF dostępną w trzech wariantach kolorystycznych. Urządzenia stały się bestselerem sprzedażowym i były motorem napędowym do stworzenia urządzenia DIAMOND. Na dzień dzisiejszy klimatyzator MSZ-LN ,jest najbardziej zaawansowanym technologicznie klimatyzatorem na ryku klimatyzacji.

Mistubishi Diamond – urządzenie doskonałe.

Do produkcji modelu MSZ-LN o nazwie handlowej Diamond , producent skoncentrował się na rozwiązaniach pozwalających pozostawić w tyle konkurencję.

Nawiew powietrza odbywa się przez ultra cichy wentylator z funkcją nawiewu KIRIGAMINE. Pionowa lotka nawiewu została dodatkowo podzielona na dwie sekcje, które współpracują z kamerą ruchu.

Kamera zamontowana w narożniku urządzenia służy do wykrywania obecności osób, tak aby urządzenie mogło kierować strugę powietrza pomijając bezpośredni nawiew na osobę znajdującą się w pomieszczeniu.

Filtr plasmowy – W klimatyzatorze została zamontowana kaseta filtra plasmowego, dzięki czemu nasze urządzenie jest w stanie oczyścić powietrze z bakterii, wirusów i alergenów. Funkcja ,która w porównaniu z urządzeniami konkurencji ma dużo lepszą skuteczność i faktyczne właściwości jonizacji.

Podsumowanie

Klimatyzacja Mitsubishi to niewątpliwie grupa urządzeń dla najbardziej wymagających klientów. Jeżeli zasobność portfela pozwala na zakup klimatyzatora tej marki to satysfakcja z zakupu jest właściwie gwarantowana. Odpowiadając na pytanie czy urządzenia Mitsubishi są warte swojej ceny odpowiadamy zdecydowanie tak.

Pomiar skuteczności wentylacji.

02 listopada 2021

W artykule postaramy się wyjaśnić dlaczego pomiar skuteczności wentylacji Kraków jest tak ważny i jak prawidłowo go wykonać.

Po co wykonywać pomiar skuteczności wentylacji?

Pomiar skuteczność wentylacji wykonuje się, aby sprawdzić czy wentylacja w budynku działa prawidłowo. Nie prawidłowo działająca wentylacja jest powodem wielu problemów. Skutki złej wentylacji możemy podzielić na dwie grupy: widoczne i nie mniej ważne niewidoczne.

Do tych najważniejszych skutków widocznych możemy zaliczyć powstawanie grzybów i pleśni na ścianach uszkodzenia / pęcznienie materiałów wykonanych z drewna takich jak między innymi podłogi i meble. Te mniej problematyczne ,ale również odczuwalne to cofka na kratkach w kuchni i łazience czy parowanie szyb w oknach.

Istnieją również skutki nie widoczne. To właśnie one mogą się okazać najbardziej kłopotliwe. Pierwszy to uszkodzenia konstrukcji budynków, tej nie widocznej gołym okiem. Przez brak wymiany powietrza pogarsza się również nasze samopoczucie. Możemy mieć problem z koncentracją, doświadczać bólu, a nawet zawrotów głowy. Zdarza się czasami ,że na skórze pojawiają się zaczerwienia ,podrażnienia, uczulenia ,jak również alergie.

Reasumując problemów występujących na skutek złej wentylacji jest tak dużo ,że na pewno nie można bagatelizować tego zjawiska. W przypadku podejrzenia nie działającej wentylacji warto skontrolować jej prace i koniecznie poddać naprawie.

Czym są pomiary skuteczności wentylacji?

Pomiary skuteczności wentylacji polegają na wykonaniu pomiaru przepływu powietrza przez powierzchnię kratki wentylacyjnej. Następnie wykonuje się porównanie zmierzonej wartości z wartością projektowaną lub narzucaną przez przepisy prawa budowlanego. Nie mniej ważne od samego pomiaru, jest wykonanie poprawnego protokołu. Dokument powinien składać się z części formalno-prawnej, opisu badanej instalacji, tabeli z pomiarami i co najważniejsze z zaleceniami dla instalacji odbiegających od normatywnych, aby można ją było naprawić. Ostatnim elementem jest ocena czy budynek nadaje się do użytkowania.

Jak często należy wykonywać pomiary skuteczności wentylacji i w jaki sposób?

Częstotliwość wykonywania próby wynika wprost z przepisów prawna budowlanego. Dla budynków o powierzchni zabudowy mniejszej niż 2000m2 lub powierzchni dachu budynku mniejszej niż 1000m2, przeglądy należy wykonywać jeden raz w roku. Dla budynków wielkokubaturowych przekraczających w/w wartości kontrolę wykonuje się dwa razy w roku.

Podczas wykonywania pomiarów ważne jest ,aby zastosować odpowiednie narzędzia pomiarowe. Podstawowymi przyrządem jest anemometr skrzydełkowy i balometr. Anemometr jest urządzeniem którym możemy zmierzyć średnią prędkość powietrza na kratce. Urządzenia wyższej klasy przeliczają od razu prędkość na wydajność, ale w tym celu wymagają kołnierza pomiarowego. Przykładem takiego urządzenia jest anemometr testo 417. Kolejnym urządzeniem dedykowanym do nawiewników wirowych i nawiewników szczelinowych jest balometr z rękawami pomiarowymi do różnych typów kratek wentylacyjnych.

Chcesz zbadać skuteczność wentylacji? Skontaktuj się z nami !