Pompa Ciepła Kraków

Pompa ciepła jako nowoczesny i ekologiczny system grzewczy

Powietrzne pompy ciepła

Powietrzna pompa ciepła stanowi świetną alternatywę dla urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi i piecyków. Są to nowoczesne urządzenia grzewcze, zapewniające komfort cieplny wewnątrz domów, mieszkań i innych pomieszczeń użytkowych. Montaż pompy ciepła jest rozwiązaniem zarówno ekonomicznym ze względu na koszty eksploatacji i korzyści płynące z jej użytkowania, ale także ekologiczne z uwagi na ochronę środowiska naturalnego. W połączeniu z instalacją fotowoltaiczną inwestor nie ponosi żadnych nakładów finansowych wynikających z kosztów wytworzenia energii ciepła. Pompa ciepła powietrze-woda jest innowacyjnym, nowoczesnym i jednym z najtańszych rozwiązań technologicznych będącym alternatywą dla urządzeń grzewczych zasilanych paliwami stałymi i piecyków. Działanie pompy ciepła opiera się na korzystaniu z odnawialnych źródeł energii takich, jak ciepło z powietrza, woda gruntowa, grunt i niewielkiej ilości pobranej energii elektrycznej. Dzięki montażowi takiego urządzenia w budynku można zrezygnować z instalacji gazowej oraz kominów spalinowych.

Santier.pl – kompleksowo realizujemy projekty na pompy ciepła.

Oprócz realizacji podstawowej funkcji grzewczej na potrzeby C.O i C.W.U , pompa ciepła może pełnić również funkcję klimatyzacji w budynku.

Cena powietrznej pompy ciepła z montażem to średnio koszt od 3-5 tysięcy złotych za kW.

Sprawdzić aktualne dofinansowanie na pompy ciepła z programów np. „czyste powietrze” lub innych programów regionalnych. W tym celu skontaktuj się z naszym biurem w Krakowie.

Możesz również skorzystać z programu „pompa ciepła na raty” i skorzystać z preferencyjnych warunków kredytu z dofinansowaniem na OZE ( odnawialne źródła energii ).

Pompy ciepła – jak działają?

Działanie powietrznej pompy ciepła opiera się na prostym systemie, wykorzystywanym, m.in. w lodówkach. Najważniejszymi częściami składowymi pompy ciepła są: sprężarka, skraplacz, zawór rozprężny, parownik oraz czynnik chłodniczy, którym jest ciecz krążąca wewnątrz układu.  Ciecz ta wrze pod niskim ciśnieniem i w niskiej temperaturze (na zewnątrz budynku) oraz pobiera ciepło. Następnie w układzie pompy wzrasta ciśnienie i temperatura, a dzięki sprężarce czynnik chłodniczy zmienia postać na gazową i wpada do skraplacza. Tam oddaje ciepło, które kierowane jest do zainstalowanych odbiorników ciepła takich, jak: ogrzewanie podłogowe, grzejniki czy ciepła woda użytkowa. W dalszej kolejności czynnik chłodniczy w stanie ciekłym przepływa przez zawór rozprężny, gdzie następuje spadek ciśnienia i temperatury. Jeden pełny cykl jest zakończony i rozpoczyna się następny. Efektywność pracy pompy ciepła zależy od źródła ciepła i w znacznym stopniu od rozwiązań technicznych. Dobór źródła ciepła musi uwzględniać standard energetyczny budynku, położenie geograficzne oraz rodzaj gruntu, na którym stoi budynek.

Zastosowanie pomy ciepła

Pompy ciepła do ogrzewania są nowoczesnymi urządzeniami, które mogą być stosowane zarówno w nowych budynkach z ogrzewaniem podłogowym, jak i starych, ale zmodernizowanych z grzejnikami. W przypadku takiego rozwiązania montaż pompy cieplnej jest zgodny z ogólnoświatowym kierunkiem rozwoju technologii ogrzewania oraz spełnia zasady i oczekiwania związane z ekologicznym ogrzewaniem przy wykorzystaniu powietrza, ziemi i wody. Pompa ciepła jest montowana w budynku przede wszystkim po to, aby umożliwić centralne ogrzewanie oraz zapewnić ciepłą wodę użytkową. Może również działać jak klimatyzacja. 

Dlaczego warto wybrać pompy ciepła?

Pompy ciepła są bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Wykorzystując naturalne źródła ciepła i niewielkie ilości prądu pozwalają na znaczące obniżenie rachunków za ogrzewanie przy zachowaniu pełnego komfortu osób znajdujących się wewnątrz budynku. Pompa ciepła to ekologiczne rozwiązanie, ponieważ generuje ona znikome ilości dwutlenku węgla. Działa w oparciu o naturalne, odnawialne źródła ciepła. Pompa ciepła nie wytwarza hałasu i nie zanieczyszcza środowiska naturalnego. Zatem spełnia wymagania dotyczące ogrzewania najnowszej generacji oraz normy ekologiczne.

Na podstawie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów wydanego przez Komisję Europejską w Strasburgu dn. 8 marca 2022 r. w wyniku dokonanej inwazji Rosji na Ukrainę niezbędna jest szybka transformacja w kierunku czystej energii. Unia Europejska importuje 90 % zużywanego przez siebie gazu, a Rosja dostarcza ponad 40 % gazu łącznie zużywanego w Unii Europejskiej, 27 % przywożonej ropy naftowej. 46 % importowanego węgla pochodzi z Rosji. W ramach planu REPowerEU, który zakłada inwestycje w efektywność energetyczną oraz w nowe instalacje OZE,  Komisja Europejska planuje także przyspieszenie rozwoju pomp ciepła oraz wspólne europejskie działania w kierunku bezpiecznej i zrównoważonej energii po przystępnej cenie. Unia Europejska chce przyspieszyć rozwój projektów OZE oraz nowoczesnych technologii grzewczych, które pomogą uniezależnić Europę od importu paliw kopalnych. Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (ang. EHPA – EuropeanHeat Pump Association) popiera propozycję, ale wskazuje na konieczność szybkiego ustalenia szczegółowego planu działania.

Pompa ciepła jest urządzeniem z grupy odnawialnych źródeł energii, ponieważ około 75% energii potrzebnej do wytworzenia ciepła pobierane jest z powietrza lub gruntu w zależności od rodzaju urządzenia. Pozostała energia pobierana jest z sieci elektrycznej na potrzeby pracy sprężarki.

Rodzaje pomp ciepła ze względu na typ wymienników:

Pompa ciepła: Powietrze- powietrze (ang. air–to–air)

Tego rodzaju pompy odzyskują ciepło z powietrza i oddają je przez wymiennik do jednostki wewnętrznej. Ciepło jest odbierane przez przepływające powietrzeobiegowe. Na takiej zasadzie działa klimatyzator pracujący w trybie grzania.

Pompa ciepła: Powietrze – woda (air–to–water)

Pompy ciepła tego typu można podłączyć do istniejącej instalacji grzewczej. Odbiornikami są grzejniki albo instalacja ogrzewania podłogowego. Przy pompie ciepła najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie niskotemperaturowych odbiorników takich, jak ogrzewanie podłogowe lub ścienne. Zaletą zamontowania w budynku pompy ciepła tego typu jest to, że przekazywanie ciepła następuje przez bardzo dużą powierzchnię i w związku z tym nie jest wymagana wysoka temperatura, jak w przypadku punktowych źródeł ciepła. Czynnik grzewczy może także przekazywać energię cieplną do zasobnika CWU.

O wydajności pompy ciepła decyduje przede wszystkim różnica temperatur dolnego i górnego źródła. Należy jednak mieć na względzie to, że każde urządzenie ma określone parametry, które w znacznym stopniu decydują o efektywności i jego oszczędnej pracy. Są trzy współczynniki, które należy uwzględnić przy doborze odpowiedniej pompy ciepła.

 1. COP (ang. Coefficient of Performance – współczynnik efektywności). Oznacza on stosunek ilości energii dostarczonej do pompy ciepła do ilości energii przez nią zużytej. Jeżeli współczynnik ten wynosi 4 to oznacza, że aby otrzymać 4 kW ciepła zużyje ona 1 kW energii elektrycznej. Zatem im wyższy współczynnik COP, tym dla inwestora jest to korzystniejsze. Wartość współczynnika COP jest podawana przez producenta na podstawie wyników badań prowadzonych w warunkach laboratoryjnych. Przed montażem urządzenia powinien być on obliczony na podstawie aktualnie obowiązującej normy PN-EN 14511-2, a nie PN-EN 255. Zgodnie z obecnie obowiązującą normą, obliczenia wykonywane są dla różnicy temperatur zasilanie–powrót c.o. wynoszącej 5 K. Poprzednia norma zakładała różnicę temperatury wynoszącą 10 K. Zmniejszenie różnicy temperatury ma istotny wpływ na efektywność energetyczną. Ponadto aktualna norma jest znacznie dokładniejsza, ponieważ uwzględnia energię potrzebną do pracy pompy obiegowej, sprężarki i grzałki. Można zatem stwierdzić, że COP pompy ciepła określa jej sprawność w ściśle określonych warunkach. Nie jest to wartość stała, ponieważ zmienia się w dużym stopniu nawet w przypadku danego egzemplarza pompy ciepła. Zależy to od warunków, w jakich urządzenie będzie działać. Najbardziej istotne są dwie wartości temperatury – tzw. źródła dolnego i źródła górnego. Źródło dolne dla pomp powietrznych to temperatura powietrza zewnętrznego, natomiast temperatura źródła górnego to temperatura, do jakiej pompa musi podgrzać wodę w obiegu centralnego ogrzewania czyli wodę zasilającą grzejniki i instalację ogrzewania podłogowego. Optymalną temperatura jest jak najwyższa po stronie źródła dolnego i możliwie niska źródła górnego. W związku z tym COP pompy typu powietrze-woda będzie wzrastać w przypadku, gdy na zewnątrz będzie względnie ciepło czyli nawet +2°C lub +5°Ci maleć podczas dużych mrozów, gdy temperatura na zewnątrz osiągnie granicę, np. – 15°C.W takich warunkach pompa powietrzna może pracować nawet lepiej niż pompa gruntowa, osiągając wyższy współczynnik COP, co oznacza dostarczanie do budynku bardzo taniego ciepła. W Polsce takie temperatury są przez większość sezonu grzewczego. 

W przypadku źródła górnego bardziej optymalna dla jego działania jest niższa temperatura. Ta sama pompa ciepła w domu o identycznych stratach ciepła i przy takiej samej temperaturze zewnętrznej, będzie miała wyższy współczynnik COP podgrzewając wodę o niższej temperaturze, np. 35°C i zasilając ogrzewanie podłogowe, niż podgrzewając wodę do 55°C przy zamontowanych grzejnikach.                                                      

 1. SCOP(ang. SeasonalCoefficient of Performance – współczynnik sezonowej efektywności) czyli inaczej uśredniona wartość COP dla całego sezonu grzewczego. Dzięki niemu można obliczyć, ile prądu zużyje pompa ciepła w danym czasie czyli, np. w ciągu roku lub sezonu grzewczego. Dzięki SCOP można obliczyć, jaki będzie koszt ogrzewania budynku pompą ciepła. Współczynnik SCOP jest wyznaczany przy uwzględnieniu konkretnych założeń dotyczących zmiany temperatury zewnętrznej. Oznacza to, że należy określić ile godzin w ciągu typowego sezonu grzewczego temperatura na zewnątrz wynosi -5°C, ile 0°C i kolejne wartości temperaturowe. Niezbędne jest także ustalenie,  jaka będzie temperatura po stronie źródła górnego czyli temperatura wody w obiegu C.O. Oprócz wartości temperatury zewnętrznej jest to drugi bardzo istotny czynnik wpływający na sprawność pompy (COP). Dlatego niektórzy producenci podają wartość SCOP zarówno dla temperatury zasilania 35°C, która jest typową wartością dla ogrzewania podłogowego oraz 55°C czyli temperatury zasilania grzejników przyjętej w instalacjach z pompami ciepła. Warto podkreślić, że współczynnik SCOP nie jest rzetelnym wyznacznikiem możliwości technicznych pompy. Jego określenie wymaga przyjęcia założenia, jakie temperatury i w jakim okresie czasu będą występować w ciągu sezonu grzewczego. Zawsze są to odmienne wartości w danych regionach i krajach ze względu na zróżnicowane warunki klimatyczne. W związku z tym na potrzeby wyznaczania SCOP przyjęto podział Europy na trzy strefy – klimatu ciepłego, klimatu umiarkowanego oraz klimatu chłodnego. Obowiązkowo producent musi wyznaczyć SCOP właśnie dla tej strefy klimatu umiarkowanego. Często w specyfikacji pomp ciepła podawana jest tylko wartość dla strefy klimatu umiarkowanego, co  nie odpowiada w pełni rzeczywistym polskim warunkom klimatycznym. Zgodnie z tymi regulacjami Polska  tak, jak kraje skandynawskie, znajduje się w strefie klimatu chłodnego. W praktyce należy założyć, że w zachodniej i centralnej części kraju panujące temperatury odpowiadają wskaźnikom strefy klimatu umiarkowanego, a w części wschodniej oraz regionach górskich – wskaźnikom klimatu chłodnego. Uwzględnienie różnic regionalnych wskaże najdokładniejsze wyniki. Należy podkreślić, że taki sam typ pompy, który dla klimatu umiarkowanego osiąga SCOP 5, w klimacie chłodnym będzie miał SCOP ok. 4. 
 2. SPF(ang. Seasonal Performance Factor – wartość określająca efektywność pompy w ciągu całego roku z uwzględnieniem zmian temperatury zewnętrznej, zmiennego zapotrzebowania na ciepło i CWU w warunkach rzeczywistych). SPF podobnie jak SCOP wskazuje zużycie energii w danym czasie, ale dotyczy rzeczywistych warunków, w których działa instalacja i obliczany jest na podstawie realnych danych dla całego budynku.

Zatem przy zakupie pompy ciepła należy zwrócić uwagę na współczynnik COP urządzenia. Im posiada on wyższą wartość, tym jest to korzystniejsze dla inwestora. Należy jednak zwrócić uwagę na normę zastosowaną przez producenta pompy ciepła. Im wyższe wartości SCOP i SPF, tym mniej prądu zużyje pompa ciepła.

Temperatura wrzenia czynnika roboczego w warunkach normalnego ciśnienia wynosi kilkadziesiąt stopni poniżej 0°C. Dlatego pompa ciepła działa skutecznie i racjonalnie nawet w przypadku, gdy na zewnątrz panuje temperatura do -25°C i ogrzewa dom oraz wodę do optymalnej temperatury. Pompa ciepła typu powietrze-woda stanowi lepsze rozwiązanie, niż pompa gruntowa. Pompa ciepła jest znacznie tańsza i zapewnia komfortowe, a przede wszystkim bezpieczne i ekologiczne ogrzewanie całego budynku oraz wody użytkowej. Montaż nie powinien sprawiać problemu, a samo urządzenie może kupić każdy inwestor. Pompa ciepła stanowi znakomite rozwiązanie dla posiadaczy działki o niewielkiej powierzchni lub w przypadku, gdy sposób jej zagospodarowania uniemożliwia wykonanie wymiennika gruntowego. Pompa ciepła jest dobrą propozycją dla inwestorów, którzy planują zmianę konwencjonalnego źródła ciepła, np. kotła na gaz czy węgiel na bardziej ekonomiczne i ekologiczne urządzenie.

Pompa ciepła powietrze-woda jest bardzo efektywnym i znakomitym rozwiązaniem w celu zapewnienia ogrzewania budynku i dostarczania ciepłej wody. Ma wiele zalet. Są to:

 • dostępność i uniwersalność, ponieważ można ją montować w budynkach nowopowstałych lub starych, ale zmodernizowanych;
 • nie zajmuje dużo miejsca, jak pompa gruntowa z poziomymi wymiennikami ciepła, nie potrzebuje tyle miejsca, co kotły na węgiel;
 • łatwa w montażu, nie ma potrzeby robienia odwiertów czy przekopywania ogrodu;
 • doświadczony instalator zamontuje powietrzną pompę ciepła w gotowym domu w ciągu 3 dni;
 • wielofunkcyjność, co oznacza, że może służyć do ogrzewania domu, grzania wody użytkowej, chłodzenia pomieszczeń;
 • bezpieczeństwo, ponieważ przy ogrzewaniu budynku pompą ciepła nie ma zagrożenia wybuchem, pożarem czy zaczadzeniem;
 • wygoda w użytkowaniu – urządzenie nie wymaga czyszczenia, rozpalania w piecu, podkładania opału; urządzenie jest ciche i całkowicie bez emisyjne;
 • estetyka, która jest zachowana po montażu urządzenia, ponieważ nie jest wymagany montaż grzejników ściennych;
 • oszczędność, ponieważ działanie pompy ciepła opiera się na odnawialnych i darmowych źródłach energii, a samo urządzenie posiada wysoką klasę energetyczną;
 • długi czas użytkowania, który może wynosi ponad 20 lat;
 • przy połączeniu pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną, w pierwszej kolejności pompa wykorzystuje bieżące zużycie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej; w związku z tym użytkownicy budynku w mniejszym stopniu korzystają z systemu opustów, a instalacja fotowoltaiczna jest jeszcze bardziej opłacalna;
 • zwiększenie wartości nieruchomości po zamontowaniu pompy ciepła – nowoczesnego i ekologicznego źródła energii.

Popularność i zainteresowanie montażem pomp ciepła związane jest z ich wysoką efektywnością oraz coraz większymi oczekiwaniami mieszkańców danego budynku pod względem komfortu cieplnego. Naturalne źródło ciepła powstające w wyniku wykorzystania odnawialnych źródeł energii, coraz lepsze parametry techniczne urządzeń, tania eksploatacja to argumenty przemawiające za instalacją pompy ciepła w budynku.

Montaż pomy ciepła Kraków

Kompleksowy montaż pompy ciepła bez stresu!

Chcesz, aby pompy ciepła stały się częścią Twojego domu lub inwestycji? Firma Santier może wykonać dla Ciebie profesjonalny montaż pompy ciepła na terenie Krakowa i okolic w budynkach różnego typu. Oferujemy wszystko, czego potrzebujesz, by instalacja pompy ciepła przebiegała szybko i bezstresowo. 

 

Rodzaje pomp ciepła oraz zasada działania.

Pompa ciepła jest urządzeniem z grupy odnawialnych źródeł energii. Mówimy tak ponieważ około 75% energii potrzebnej do wytworzenia ciepła pobierane jest z powietrza lub gruntu w zależności od rodzaju urządzenia. Pozostała energia pobierana jest z sieci elektrycznej na potrzeby pracy sprężarki.

Rodzaje pomp ciepła ze względu na typ wymienników:

Powietrze- powietrze ( air – to – air)

Te pompy odzyskują ciepło z powietrza i oddają je do przez wymiennik do jednostki wewnętrznej. Ciepło jest odbierane przez przepływające powietrze obiegowe. Przykładem takiego urządzenia jest tradycyjny klimatyzator pracujący w trybie grzania.

Powietrze – woda (air – to – water)

Urządzenie ,które wytworzone ciepło oddaje do wymiennika płytowego. Gorący czynnik w wymienniku przekazuje ciepło do instalacji wodnej aby ogrzać zbiornik CWU lub instalację C.O.

Napisz do nas i sprawdź cenę na montaż pompy ciepła dla domu.

W naszej ofercie posiadamy urządzenia Mitsubishi Zubadan, Daikin Altherma, Panasonic Aquarea ,Gree Versati, Hitachi Yutaki

Zamów usługę

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z naszym specjalistą do spraw pomp ciepła

Jarosław Juszczyk

Właściciel

12 306 55 90 biuro@santier.pl

Realizacje

Zaufali nam

Kontakt

Zamów usługę

Zamów usługę za pomocą formularza lub zadzwoń do nas:

12 307 59 99

12 306 55 90

  Dane firmowe

  Biuro

  SALON SPRZEDAŻY:

  ul. Sikorki 14/ LU

  31-589 Kraków

  Dane firmowe:

  Santier Jarosław Juszczyk

  ul. Sikorki 14

  31-589 Kraków

  Nip: 677-22-66-540