Jak poprawić wentylację w mieszkaniu?

09 grudnia 2021

Wentylacja mechaniczna w mieszkaniu z założenia ma zapewniać utrzymanie dobrych warunków higienicznych. Czasami ,gdy wentylacja ulega rozregulowaniu staje się przyczyną wielu problemów. Pierwsze kroki jakie podejmujemy to powiadomienie o tym fakcie zarządcy budynku. Następnie powinniśmy uzbroić się w cierpliwość. Poniżej omówimy podstawowe parametry jakie powinna spełniać wentylacja oraz podstawowe problemy z nią związane. Postaramy się również wskazać drogą do ich rozwiązania.

Podstawowe parametry związane z wentylacją mieszkań.

Wydajność wentylacji – w budynkach mieszkalnych obowiązują nas przepisy wynikające bezpośrednio z prawa budowlanego. Wydajność wentylacji jest szczegółowo określona w warunkach technicznych dla pomieszczeń sanitarnych takich jak kuchnia, łazienka, toaleta czy garderoba. Wywiew z tych pomieszczeń powinien odbywać się w wartościach kuchnia 50-70m3/h ( w zależności czy mamy kuchnię z instalacją gazową czy płytą elektryczną/indykcyjną), łazienka – 50m3/h, toaleta – 30m3/h i garderoba – 15m3/h).

Hałas – normy przywołane w rozporządzeniu również określają wartości odnoszące się do hałasu emitowanego ze źródeł wentylacji w budynku.

Wymienione powyżej parametry są źródłem najczęściej zgłaszanych problemów związanych z wentylacją mechaniczną.

Słaba wentylacja – co robić ?

Jeżeli po kontroli okazuje się ,że w naszym mieszkaniu mamy za słabą wentylację to rozpoczynamy prace dążące do jej poprawy. Na początek należy przygotować przekrój instalacji ,której problem dotyczy. Po naniesieniu wartości z innych mieszkań należy je zsumować. Jeśli całkowita wartość pomiarów jest właściwa wystarcza zazwyczaj zwykła regulacja. Przy czym należy tu zaznaczyć ,że nie zawsze jest ona łatwa do wykonania, a czasem wręcz nie możliwa, jeżeli część mieszkańców nie udostępni swoich lokali. W takim wypadku dążymy do wyregulowania jak największej części instalacji i sprawdzamy na ile nasze działania przyniosły wymierny efekt.

Jeśli suma pomiarów odbiega od projektowanej wartości to regulujemy wyregulować pracę wentylatora, a by jego wydajność na wyrzutni odpowiadała wydajności projektowanej. Pojawia się tu jednak ryzyko, że zwiększenie wydajności urządzenia , zwiększy również hałas pochodzący od urządzenia.

W takim wypadku najczęściej wymienia się wentylatory na dachu ,na takie ,które obsłużą wykonaną instalację. Związane jest to zazwyczaj z dużymi nakładami finansowymi i nie każda wspólnota decyduje się na takie inwestycje.

Podobna sytuacja ma miejsce kiedy mamy do czynienia z wentylacją ciśnieniową lub higrosterowalną. Tu jednak większość pracy związana jest z zakazem wymiany kratek systemowych na dekoracyjne. Po wykonaniu nastawy parametrów na wentylatorze wentylacja powinna pracować prawidłowo. Dlaczego kratki systemowe są tak ważne? Ponieważ ograniczają straty ciśnienia w instalacji, zapewniając nominalny przepływ, dzięki czemu wentylator nie zwiększa swoich obrotów, aby kompensować ciśnienie w instalacji.

W celu wykonania pomiarów i regulacji instalacji wentylacji skontaktuj się z naszym biurem.

Głośna wentylacja – co robić ?

W przypadku ,gdy hałas związany z wentylacją lub klimatyzacją staje się dla nas uciążliwy należy wykonać pomiar hałasu. Ważne ,aby pomiar był wykonany odpowiednim urządzeniem w warunkach określonych w normie PN-87/B-02156 (Metody pomiaru dźwięku A w budynkach mieszkalnych). Aplikacje na telefon, czy urządzenia typu decybelomierz w przedziale 200-1000zł praktycznie w żaden sposób nie odzwierciedlają prawdziwej sytuacji. Miernik musi być całkowany z dokładnością mikrofonu =1. Mikrofon powinien być elektrostatyczny. Zarówno miernik jak i mikrofon muszą posiadać aktualne świadectwo legalizacji potwierdzone właściwą kalibrację.

Zacznijmy jednak od początku omawiając podstawy prawne. Kwestia wymagań dotyczących hałasu została określona w Warunkach Technicznych oraz przywołanej w nich Polskiej Normie PN-87/B-02151/02 – ( Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach). Dodatkowym dokumentem jest Dyrektywa nr 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Zgodnie z tymi aktami prawnymi równoważny poziom dźwięku A przenikającego do pomieszczeń mieszkalnych od wszystkich źródeł hałasu łącznie nie powinien przekraczać poziomu 40 dB(A) w ciągu dnia (600– 2200) odniesionego do najniekorzystniejszych 8 godzin i 30 dB(A) w ciągu nocy (2200– 600) odniesionego do najniekorzystniejszej półgodziny, natomiast w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych odpowiednio: 45 dB(A) i 35 dB(A).

Natomiast poziom dźwięku A przenikającego do pomieszczeń mieszkalnych od wyposażenia technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem, odpowiednio: 35 dB(A) i 25dB(A), oraz 40 dB(A).

W praktyce oznacza to, że jeżeli wskazane powyżej wartości są osiągnięte nie można dochodzić żadnych roszczeń. Jeśli jednak jest inaczej to deweloper na podstawie rękojmi powinien usunąć wadę.

Chcesz wykonać pomiar skuteczności wentylacji lub pomiar hałasu? Skontaktuj się z nami.

Pomiar skuteczności wentylacji – co należy wiedzieć ?

25 listopada 2021

Pomiar skuteczności wentylacji – podstawa prawna.

Badanie skuteczności wentylacji wykonujemy w dwóch przypadkach. W pierwszym podczas przekazywania budynku do użytkowania, aby sprawdzić czy instalacja działa prawidłowo, czyli czy osiąga wartości projektowane. Drugi przypadek to okresowe badanie wydajności wentylacji w obiektach budowlanych. W zależności od budynku wykonujemy je raz lub dwa razy w roku dla budynków o powierzchni dachu powyżej 1000[m2] lub powierzchni zabudowy powyżej 2000[m2]. Wynika to wprost z art.62.ust. 1 „Prawa budowlanego”:

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m[2] oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m[2] osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli.

Metodologia pomiarów.

Do pomiarów przepływu powietrza wentylacyjnego mamy do dyspozycji kilka urządzeń. W zależności, który fragment instalacji badamy ,stosujemy dedykowane urządzenie do badania przepływu powietrza tej części instalacji. W praktyce oznacza to ,że anemometr stosujemy głównie do badania kratek wentylacyjnych i czerpni, szczególnie o dużej powierzchni. Do zaworów wentylacyjnych, kratek higro oraz kratek stałego wydatku należy stosować anemometr z kołnierzem pomiarowym. Jest to bardzo istotna kwestia ponieważ to najczęściej przy tych pomiarach firmy instalacyjne i serwisowe popełniają błąd wykonując pomiar samym anemometrem skrzydełkowym. Do pomiaru kratek wirowych, nawiewników szczelinowych itp. o dużych średnicach najlepiej sprawdza się balometr.

Dodatkowo możemy też mierzyć przepływ na fragmentach instalacji. Do tego typu pomiarów wykorzystujemy rurkę Pitota lub anemometry o średnicy około 14mm. Po nawierceniu otworu w kanale wentylacyjnym dokonujemy pomiaru, a następnie otwór szczelnie zaślepiamy ,aby nie powodować strat powietrza w instalacji.

Protokół i zalecenia

Każde tego typu pomiary kończą się protokołem z przeprowadzonego badania. Co w takim protokole powinno się znaleźć. Na początek podstawa prawna z przeprowadzonej kontroli. Jest nią najczęściej dokumentacja projektowa i przepisy prawa budowlanego, czasami rozszerzone o normy i ustalenia z inwestorem.

Drugim obowiązkowym elementem jest tabela wyników z pomiaru skuteczności wentylacji, zestawiona z wartościami projektowanymi oraz zaznaczoną odchyłką. Należy pamiętać , że wartości muszą mieścić się w ściśle określonych granicach nie tylko na pojedynczym punkcie, ale również na całej instalacji. Całość wyników należy koniecznie przeanalizować i wskazać zalecenia.

Zalecenia to zbiór niezbędnych prac koniecznych do wykonania w celu usunięcia niezgodności na instalacji. W zależności od ilości i wagi nieprawidłowości instalacja może zostać warunkowo dopuszczona do użytkowania. Podczas ,gdy usterki wpływają na pracę instalacji w sposób uniemożliwiający jej prawidłowe działanie, usterki usuwa się w trybie natychmiastowym.

Reasumując, pomiar skuteczności wentylacji jest oceną faktycznego stanu wentylacji. Należy mieć na uwadze, że jest to instalacja ,która z czasem ulega niemal zawsze rozregulowaniu. Przede wszystkim jest to wynikiem zmiany punktu pracy wentylatorów spowodowanej choćby przez zużycie części mechanicznych. Zdarza się również ingerencja osób trzecich jak również zwykłe awarie.

Chcesz wykonać pomiar skuteczności wentylacji? Skontaktuj się z nami.

Serwis wentylacji mechanicznej – jak prawidłowo wykonać ?

21 listopada 2021

Serwis wentylacji – od czego zacząć?

Serwis sytemu wentylacyjnego należy rozpocząć od zapoznania się z dokumentacją serwisowanej instalacji. Warto również zadać pytania dotyczące pracy instalacji. Nie raz użytkownik jest w stanie wskazać problemy ,niezauważalne w czasie serwisu. Wróćmy jednak do instalacji. Na początek należy określić jakie urządzenie jest sercem naszego układu i jaką instalację obsługuje. Jako motor napędowy układu może być wykorzystany wentylator lub centrala wentylacyjna. Typów instalacji mamy wiele, ale na początku zajmujemy się tylko punktami nawiewnymi i wywiewnymi.

Rozpoczęcie serwisu urządzeń i instalacji.

Kiedy określimy już informacje określone w powyższym akapicie rozpoczynamy od dokładnego sprawdzenia poprawności pracy naszego urządzenia. Sprawdza się tu właściwie wszystkie elementy ruchome, pasy klinowe, łożyska, wały etc. Następnie wymieniamy filtry, czyścimy łopatki wentylatorów, jak również samą centralę. Jeżeli mamy do czynienia z bardziej rozbudowanym układem musimy w kolejnym kroku zbadać poprawność pracy automatyki. Jeśli wszystko działa poprawnie dobrze jest przynajmniej wstępnie określić punkt pracy wentylatora w stosunku do nastawy na regulatorach (falownikach, potencjometrach itp.). Warto to zrobić ,żeby nie wykonywać dwa razy pomiaru, aczkolwiek nie jest to punkt konieczny, a czasem wręcz nie możliwy do określenia.

Przystępujemy do wykonywania pomiarów. W zależności od typu kratek, nawiewników czy zaworów do pomiaru skuteczności wentylacji używamy różne przyrządy pomiarowe takie jak anemometr skrzydełkowy, balometr, rurka pitota , jak również akcesoria dodatkowe np. kołnierze pomiarowe.

Jeśli wszystko dobrze poszło przechodzimy do wypisania protokołu. Co powinien zawierać protokół z pomiarów opisujemy w artykule o podstawie prawnej przeglądów wentylacyjnych.

Co zrobić ,gdy jednak coś nie działa?

W przypadku awarii urządzenia sprawa jest dość prosta należy ją usunąć. Co jednak w przypadku ,gdy wszystko działa poprawnie ,a pomiary nie wychodzą.

Na początek warto porównać sumę naszych wyników z kratek wywiewnych w stosunku do pomiaru na wyrzutni powietrza. Analogiczną czynność wykonujemy z instalacją czerpni i nawiewnikami. Jeśli wynik znacznie się różni tzn. kiedy wynik na wyrzutni jest większy od pomiarów wewnątrz rozważamy usterkę pod kątem nieszczelności instalacji. Ewentualnie należy się zastanowić czy metoda ,którą wykonaliśmy pomiar nie jest obarczona błędem np. wykonania pomiarów złym urządzeniem, nieskalibrowanym itd.

Jeśli jednak wyniki się pokrywają ,a powietrza jest za mało analizujemy wykonaną instalację pod kątem projektowym. Musimy jak najdokładniej zmierzyć opory instalacji wentylacji i porównać je z punktem pracy urządzenia mechanicznego ( wentylatora lub centrali wentylacyjnej.) Tu może okazać się, że urządzenie jest źle dobrane w stosunku do instalacji lub, że zmiany wykonawcze wpłynęły w sposób istotny na zaprojektowaną instalację. Pozostaje nam wtedy poprawa instalacji lub wymiana urządzenia na takie ,które obsłuży wykonaną instalację.

Co w przypadku ,gdy wciąż wszystko wygląda na działające prawidłowo, a jednak nie działa. Rozważamy wtedy ostatni scenariusz. Urządzenie nie spełnia parametrów deklarowanych przez producenta. Zdarza się to bardzo rzadko, a jeśli już to najczęściej w urządzeniach szytych na miarę i najczęściej tanich producentów.

Wnioski:

Reasumując serwis wentylacji nie jest zazwyczaj tak prosty jak mogłoby się wydawać. Firma wykonująca przegląd musi posiadać nie tylko wiedzę techniczną, ale również projektową. Dodatkowo musi być wyposażona we właściwy sprzęt pomiarowy, który na czas pomiarów winien posiadać certyfikat kalibracji urządzenia.

Chcesz wykonać serwis wentylacji ? Skontaktuj się z nami.