Jak poprawić wentylację w mieszkaniu?

09 grudnia 2021

Wentylacja mechaniczna w mieszkaniu z założenia ma zapewniać utrzymanie dobrych warunków higienicznych. Czasami ,gdy wentylacja ulega rozregulowaniu staje się przyczyną wielu problemów. Pierwsze kroki jakie podejmujemy to powiadomienie o tym fakcie zarządcy budynku. Następnie powinniśmy uzbroić się w cierpliwość. Poniżej omówimy podstawowe parametry jakie powinna spełniać wentylacja oraz podstawowe problemy z nią związane. Postaramy się również wskazać drogą do ich rozwiązania.

Podstawowe parametry związane z wentylacją mieszkań.

Wydajność wentylacji – w budynkach mieszkalnych obowiązują nas przepisy wynikające bezpośrednio z prawa budowlanego. Wydajność wentylacji jest szczegółowo określona w warunkach technicznych dla pomieszczeń sanitarnych takich jak kuchnia, łazienka, toaleta czy garderoba. Wywiew z tych pomieszczeń powinien odbywać się w wartościach kuchnia 50-70m3/h ( w zależności czy mamy kuchnię z instalacją gazową czy płytą elektryczną/indykcyjną), łazienka – 50m3/h, toaleta – 30m3/h i garderoba – 15m3/h).

Hałas – normy przywołane w rozporządzeniu również określają wartości odnoszące się do hałasu emitowanego ze źródeł wentylacji w budynku.

Wymienione powyżej parametry są źródłem najczęściej zgłaszanych problemów związanych z wentylacją mechaniczną.

Słaba wentylacja – co robić ?

Jeżeli po kontroli okazuje się ,że w naszym mieszkaniu mamy za słabą wentylację to rozpoczynamy prace dążące do jej poprawy. Na początek należy przygotować przekrój instalacji ,której problem dotyczy. Po naniesieniu wartości z innych mieszkań należy je zsumować. Jeśli całkowita wartość pomiarów jest właściwa wystarcza zazwyczaj zwykła regulacja. Przy czym należy tu zaznaczyć ,że nie zawsze jest ona łatwa do wykonania, a czasem wręcz nie możliwa, jeżeli część mieszkańców nie udostępni swoich lokali. W takim wypadku dążymy do wyregulowania jak największej części instalacji i sprawdzamy na ile nasze działania przyniosły wymierny efekt.

Jeśli suma pomiarów odbiega od projektowanej wartości to regulujemy wyregulować pracę wentylatora, a by jego wydajność na wyrzutni odpowiadała wydajności projektowanej. Pojawia się tu jednak ryzyko, że zwiększenie wydajności urządzenia , zwiększy również hałas pochodzący od urządzenia.

W takim wypadku najczęściej wymienia się wentylatory na dachu ,na takie ,które obsłużą wykonaną instalację. Związane jest to zazwyczaj z dużymi nakładami finansowymi i nie każda wspólnota decyduje się na takie inwestycje.

Podobna sytuacja ma miejsce kiedy mamy do czynienia z wentylacją ciśnieniową lub higrosterowalną. Tu jednak większość pracy związana jest z zakazem wymiany kratek systemowych na dekoracyjne. Po wykonaniu nastawy parametrów na wentylatorze wentylacja powinna pracować prawidłowo. Dlaczego kratki systemowe są tak ważne? Ponieważ ograniczają straty ciśnienia w instalacji, zapewniając nominalny przepływ, dzięki czemu wentylator nie zwiększa swoich obrotów, aby kompensować ciśnienie w instalacji.

W celu wykonania pomiarów i regulacji instalacji wentylacji skontaktuj się z naszym biurem.

Głośna wentylacja – co robić ?

W przypadku ,gdy hałas związany z wentylacją lub klimatyzacją staje się dla nas uciążliwy należy wykonać pomiar hałasu. Ważne ,aby pomiar był wykonany odpowiednim urządzeniem w warunkach określonych w normie PN-87/B-02156 (Metody pomiaru dźwięku A w budynkach mieszkalnych). Aplikacje na telefon, czy urządzenia typu decybelomierz w przedziale 200-1000zł praktycznie w żaden sposób nie odzwierciedlają prawdziwej sytuacji. Miernik musi być całkowany z dokładnością mikrofonu =1. Mikrofon powinien być elektrostatyczny. Zarówno miernik jak i mikrofon muszą posiadać aktualne świadectwo legalizacji potwierdzone właściwą kalibrację.

Zacznijmy jednak od początku omawiając podstawy prawne. Kwestia wymagań dotyczących hałasu została określona w Warunkach Technicznych oraz przywołanej w nich Polskiej Normie PN-87/B-02151/02 – ( Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach). Dodatkowym dokumentem jest Dyrektywa nr 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Zgodnie z tymi aktami prawnymi równoważny poziom dźwięku A przenikającego do pomieszczeń mieszkalnych od wszystkich źródeł hałasu łącznie nie powinien przekraczać poziomu 40 dB(A) w ciągu dnia (600– 2200) odniesionego do najniekorzystniejszych 8 godzin i 30 dB(A) w ciągu nocy (2200– 600) odniesionego do najniekorzystniejszej półgodziny, natomiast w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych odpowiednio: 45 dB(A) i 35 dB(A).

Natomiast poziom dźwięku A przenikającego do pomieszczeń mieszkalnych od wyposażenia technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem, odpowiednio: 35 dB(A) i 25dB(A), oraz 40 dB(A).

W praktyce oznacza to, że jeżeli wskazane powyżej wartości są osiągnięte nie można dochodzić żadnych roszczeń. Jeśli jednak jest inaczej to deweloper na podstawie rękojmi powinien usunąć wadę.

Chcesz wykonać pomiar skuteczności wentylacji lub pomiar hałasu? Skontaktuj się z nami.